nhà anh Nhất
Trệt Tầng trệt
Trệt Tầng trệt
Trệt Tầng trệt
Trệt Tầng trệt
Trệt Tầng trệt
Trệt Tầng trệt
Trệt Tầng trệt
Trệt Tầng trệt
Trệt Tầng trệt
Trệt Tầng trệt
Ngủ 01 Phòng ngủ 01
Ngủ 01 Phòng ngủ 01
Ngủ 01 Phòng ngủ 01
Ngủ 01 Phòng ngủ 01
Ngủ 01 Phòng ngủ 01
Ngủ 02 Phòng ngủ 02
Ngủ 02 Phòng ngủ 02
Ngủ 02 Phòng ngủ 02
Ngủ 02 Phòng ngủ 02
Ngủ 02 Phòng ngủ 02
Ngủ 03 Phòng ngủ 03
Ngủ 03 Phòng ngủ 03
Ngủ 03 Phòng ngủ 03
Ngủ 03 Phòng ngủ 03
Ngủ 03 Phòng ngủ 03
Ngủ 03 Phòng ngủ 03
Ngủ 03 Phòng ngủ 03
1 Quảng cáo
2 Quảng cáo
3 Quảng cáo