Nhà anh Dũng
Ngủ 01 Phòng ngủ 1
Ngủ 01 Phòng ngủ 1
Ngủ 01 Phòng ngủ 1
Ngủ 02 Phòng ngủ 2
Ngủ 02 Phòng ngủ 2
Ngủ 03 Phòng ngủ 3
Ngủ 03 Phòng ngủ 3
Ngủ 04 Phòng ngủ 4
Khách Phòng khách
Khách Phòng khách
1 Quảng cáo
2 Quảng cáo
3 Quảng cáo